Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu

Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou SIX DATA, s.r.o.  na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon") v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1. Identifikačné údaje poskytovateľa

Obchodné meno: SIX DATA, s.r.o.
Sídlo: Skuteckého 6870/33, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45629111
DIČ: 2023068025
IČ DPH: SK2023068025

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro, vložka č. 18577/S

2. Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť SIX DATA, s.r.o. poskytuje širokú škálu elektronických komunikačných služieb. Podrobnosti o ponúkaných službách sú k dispozícii v sídle spoločnosti, v jeho prevádzke v Banskej Bystrici, Skuteckého 6870/33, na webovom sidle www.six-net.sk a to najmä v Cenníku, Akciovom cenníku a Všeobecných podmienkach.

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi SIX DATA, s.r.o. a účastníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa 0 mesiacov.

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby, servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, sú dostupné v cenníku.

5. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Poskytovateľ neponúka žiadne servisné služby okrem služieb spojených s odstránením porúch pripojenia k internetu, digitálnej televízie a servisu koncového zariadenia zakúpeného alebo prenajatého od Poskytovateľa, prípadne partnerskej organizácie Poskytovateľa.

7. Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

8.Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou SIX DATA, s.r.o., zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, v Cenníku a v Akciovom ceníku poskytovaných služieb.

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

SIX DATA, s.r.o. pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím u nás nemajú poskytnuté zľavy, prípadne sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

10. Informácie o kvalite služieb

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti SIX DATA, s.r.o. sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, v Cenníku a v Akciovom cenníku poskytovaných služieb.

11. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho.

SIX DATA, s.r.o. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

12. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Kvalitatívne parametre pripojenia ako napríklad maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi/od užívateľa sa nachádzajú v Cenníku, Akciovom cenníku poskytovaných služieb a na stránke www.six-net.sk Poskytovateľ neuplatňuje výšku mesačných dátových limitov (FUP) a neblokuje žiadnu službu.

13. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Štandartne sa používa politika upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

14. Informácie bez poplatku

Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky, mailom, kontaktným formulárom prostredníctvom kontaktov dostupných na www.six-net.sk.